สั่งคอนกรีตผสมเสร็จ สั่งง่าย ๆ สั่งออนไลน์ กับ ปูนมิกซ์.com หรือ poonmix.com

ปูนมิกซ์ - คอนกรีตผสมเสร็จ สั่งทางเน็ต รับบัตรเครดิต
โทร.0 2946 6352, 0 2946 7569,0 2077 0377 
จองคอนกรีต จองปูนมิกซ์ ต้อง poonmix.comโทร.0 2077 0377
» 0 2946 6352
  » 0 2946 7569
   » สั่งคอนกรีต

อัตราค่าเช่าปั๊มคอนกรีต ค่าบริการปั๊มคอนกรีต

อัตราค่าบริการปั๊มคอนกรีตผสมเสร็จ - ปั๊มบูม

ลำดับที่ รายการ อัตราเหมาขั้นต่ำ ส่วนที่เกิน ราคาต่อท่อปลายบูม
(บาท/เมตร) ไม่เกิน 5 ท่อน
ปริมาณคอนกรีต
ขั้นต่ำ (ลบ.ม.)
ราคาเหมา
(บาท)
ราคา
(บาท / ลบ.ม.)
1 บูมยาว 22 เมตร 50 11,000.00 150.00 35.00
3 บูมยาว 32 เมตร 50 12,500.00 160.00 35.00
4 บูมยาว 36 เมตร 50 14,000.00 170.00 35.00
5 บูมยาว 38 เมตร 50 16,000.00 190.00 35.00
6 บูมยาว 40 เมตร 50 18,000.00 200.00 35.00
7 บูมยาว 42 เมตร 50 19,000.00 250.00 35.00

 


 

***อัตราค่าบริการดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ส่วนลด รายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบเป็นครั้ง ๆ ไป โดยทางบริษัทฯ อาจให้ส่วนลดเพิ่มในกรณีการเทในปริมาณมาก ๆ

ค่าบริการเพิ่มเติม (ถ้ามี)และเงื่อนไขประกอบการเช่าปั๊มบูม

 • รอใช้งาน 4-8 ชั่วโมง คิดเหมาจ่าย 7,000.00 บาท
 • รอใช้งาน นานเกิน 8 ชั่วโมง คิดเพิ่มชั่วโมงละ 1,000.00 บาท
 • ติดตั้งท่อเพิ่ม คิดจากส่วนที่เกิน 5 ท่อนหรือ 15 เมตร ปลายปั๊มบูม 30.00 บาท/ เมตร
 • เคลื่อนย้ายปั๊มมากกว่า 3 ครั้ง หรื่อเกิน 300 เมตร คิดเพิ่ม 1,500 บาท
 • กรณีเดินทางถึงหน้างานแล้ว ปั๊มคอนกรีตไม่ได้ทำงาน ค่าบริการ 50 คิวแรก เต็มจำนวน
 • ค่าเดินทางกรณีอยู่นอกพื้นที่ กรุงเทพ - ปริมณฑล คิดกิโลเมตรละ 35 บาท(ไป-กลับ) ฟรี 60 กิโลเมตรแรก
 • ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ คิดตามการใช้งานจริง

 

 

อัตราค่าบริการปั๊มคอนกรีต - ปั๊มลาก

 

ลำดับที่ รายการ
(งานปั๊มทั่วไปและอาคารสูง)
อัตราเหมาขั้นต่ำ ส่วนที่เกิน ราคา บาท/ลบ.ม.
ปริมาณคอนกรีต ขั้นต่ำ (ลบ.ม.) ราคาเหมา (บาท)
1 ชั้นที่   1 ถึงชั้นที่   7 และงานพื้นราบ 50 13,500 200
2 ชั้นที่   8 ถึงชั้นที่ 15 50 15,000 220
3 ชั้นที่ 16 ถึงชั้นที่ 20 50 17,000 250
4 ชั้นที่ 21 ถึงชั้นที่ 30 50 19,000 280
5 ชั้นที่ 31 ถึงชั้นที่ 40 50 21,500 310
6 ชั้นที่ 41 ถึงชั้นที่ 50 50 25,500 360

 ***อัตราค่าบริการดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ส่วนลด รายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบเป็นครั้ง ๆ ไป

ค่าบริการเพิ่มเติม (ถ้ามี)

 • รอใช้งาน 4-8 ชั่วโมง คิดเหมาจ่าย 7,000.00 บาท
 • รอใช้งาน นานเกิน 8 ชั่วโมง คิดเพิ่มชั่วโมงละ 1,000.00 บาท
 • ค่าเดินท่อกรณีใช้ท่อ ค่าเมตรละ 40 บาท ฟรี 70 เมตรแรก
 • เคลื่อนย้ายปั๊มมากกว่า 3 ครั้ง หรื่อเกิน 300 เมตร คิดเพิ่ม 1,500 บาท
 • เคลื่อนย้ายปั๊มลาก 3,000 บาทต่อครั้ง
 • ค่าเดินทางกรณีปั๊มไม่ได้ทำงานตามนัดหมาย ค่าบริการ 50 คิวแรก
 • ค่าเดินทางกรณีอยู่นอกพื้นที่ กรุงเทพ - ปริมณฑล คิดกิโลเมตรละ 35 บาท(ไป-กลับ) ฟรี 60 กิโลเมตรแรก
 • ยิงคอนกรีตตั้งแต่ชั้น 8 เป็นต้นไป คิดค่าบริการติดตั้งท่อแนวดิ่งตั้งแต่ชั้นที่ 1ชั้นละ 800 บาท
 • ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ คิดตามการใช้งานจริง

หมายเหตุ

 • ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ผู้ซื้อมีหน้าที่หักภาษี ณ. ที่จ่าย 3%
 • ต่อท่อแนวตั้ง ที่ระยะความสูงไม่เกิน 3.5 เมตรต่อชั้น
 • หน่วยงานอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล คิดค่าเดินทางตามระยะทางจริง
 • คิดอัตราค่าบริการตามลักษณะปั๊มที่ใช้งานจริง
 • หน่วยงานก่อสร้างต้องเตรียม ปูน ทราย สำหรับหล่อลื่น ท่อปั๊มคอนกรีต ขั้นต้น 0.5 m3
 • คอนกรีตที่ใช้ปั๊ม ต้องมีปริมาณซีเมนต์ไม่ต่ำกว่า 300 กก./ลบ.ม. และ Slump 10 +- 2.5 ซ.ม. ที่หน่วยงาน
 • กรณีปั๊มเสีย / ปูนหมดอายุ บริษัทฯจะรับผิดชอบไม่เกินวงเงินที่จองปั๊มในวันนั้น ๆ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากปัญหาการทำงาน
  ยกเว้นปั๊มไม่สามารถทำงานได้ เนื่องจาก ปั๊มเสีย/ขัดข้อง
 • กรณียกเลิกการจอง ต้องแจ้งภายใน 13.00 น.ก่อนวันทำงาน 1 วัน ถ้าแจ้งหลังจากนั้นต้องเสียค่ายกเลิกการจอง 50% ราคา เหมาจ่าย 50 คิว
 • หากมีรายละเอียดที่หน่วยงานมากกว่านี้กรุณาปรึกษาเจ้าหน้าที่โดยตรง โทร. 0 2946 6352 ,0 2946 7569

สาระประโยชน์แนะนำให้อ่านก่อน..