สั่งคอนกรีตผสมเสร็จ สั่งง่าย ๆ สั่งออนไลน์ กับ ปูนมิกซ์.com หรือ poonmix.com

ปูนมิกซ์ - คอนกรีตผสมเสร็จ สั่งทางเน็ต รับบัตรเครดิต
0 2946 6352, 0 2946 7569,0 2077 0377 
จองคอนกรีต จองปูนมิกซ์ ต้อง poonmix.com
โทร.สั่งคอนกรีต
 สั่งกับปูนมิกซ์
0 2077 0377
0 2946 6352
0 2946 7569

ติดต่อ ปูนมิกซ์.com

 

ชื่อ-นามสกุล :
email-address :
เบอร์โทร :
ข้อความ:
 

 

 

ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์

การใช้ PoonMix.com ไม่ว่าในทางใดๆ ( " PoonMix.com " หรือ "เว็บไซต์") นี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

การใช้เว็บไซต์และทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อมูลในเว็บไซต์ของ PoonMix.com นี้ ซึ่งรวมถึงราคาหรือข้อมูลทั้งหลายที่ดาวน์โหลดหรือข้อมูลอื่นใดและโปรแกรมซอฟท์แวร์ใดๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ ("เนื้อหา") ย่อมได้รับความคุ้มครองตามสิทธิในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิในความเป็นเจ้าของไม่ว่าในรูปแบบใดๆ สิทธิทั้งหลายในเนื้อหาเหล่านี้เป็นสิทธิของ PoonMix.com

ผู้ใช้เว็บไซต์รับรู้ว่าเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อความ เนื้อหา โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ รูปภาพ วีดีโอ เสียง หรือภาพกราฟฟิกทั้งหลาย ได้รับการออกแบบโดย PoonMix.com เพื่อนำมาแสดงในรูปแบบเฉพาะและปรากฏในรูปแบบของ PoonMix.com และย่อมได้รับความคุ้มครองในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ สนธิสัญญาระหว่างประเทศ และหรือสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่นๆ และตามกฎหมายของประเทศไทยและของประเทศอื่น

คำว่า PoonMix.com , PoonMix.com , เครื่องหมายของ PoonMix.com และชื่อสินค้าของ PoonMix.com เหล่านี้ ถือเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าหรือเครื่องหมายบริการของ PoonMix.com เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อสินค้า และเครื่องหมายอื่นๆ ทั้งหมดซึ่งปรากฏในเว็บไซต์นี้ย่อมใช้เพื่อแสดงความคิดเห็น และเพื่อประโยชน์ของเจ้าของเท่านั้น และไม่มีความตั้งใจเพื่อกระทำการใดอันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า

เว้นแต่จะกำหนดไว้เพื่อการอื่นโดยเฉพาะ ไฟล์หรือเอกสารที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้เว็บไซต์มีเพียงสิทธิชม ดาวน์โหลด อัพโหลดเนื้อหาและพิมพ์เนื้อหาดังกล่าวเพียงสำเนาหนึ่งชุดเพื่อการใช้งานส่วนตัวและการใช้งานที่มิใช่ทางการค้า ผู้ใช้เว็บไซต์ตกลงจะรักษาข้อความที่แสดงถึงลิขสิทธิ์และสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่นใดที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ โดยผู้ใช้เว็บไซต์ไม่อาจทำสำเนา หรือจัดเก็บ หรือดาวน์โหลดข้อมูลไม่ว่าจะในรูปของเอกสารหรือในระบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่ง โอน จัดทำ เผยแพร่ พิมพ์ ทำซ้ำ สร้างงานที่พัฒนา แสดง แพร่กระจาย จำหน่าย ให้สิทธิ เช่า ให้เช่า หรือโอนเนื้อหาใดๆให้แก่บุคคลภายนอกไม่ว่าจะในทางการค้าหรือได้รับประโยชน์หรือในทางอื่นใดโดยปราศจากการได้ รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก PoonMix.com ก่อน

PoonMix.com ขอสงวนสิทธิใดที่มิได้อนุญาตโดยชัดแจ้งนี้

การปฏิเสธความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิด

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น PoonMix.com มิได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบคอนกรีตที่ออกโดยบริษัทที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้เว็บไซต์ควรขอคำปรึกษาในเรื่องคอนกรีตและบริการ ความคิดเห็น คำปรึกษาหรือเนื้อหาอื่นใดจากบุคคลผู้ประกอบวิชาชีพ เฉพาะทาง ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าและ มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำ อย่างผู้เชี่ยวชาญ

เนื่องด้วยความบกพร่องของบุคคลหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ อาจมีการส่งเนื้อหาล่าช้า ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องซึ่ง PoonMix.com จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะสร้างความมั่นใจในความเที่ยงตรง ความถูกต้องและ ความน่าเชื่อถือของข้อมูล โดยที่ PoonMix.com ได้รับข้อมูลจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือซึ่งข้อมูลเหล่านี้อยู่บนพื้นฐานของความน่าเชื่อถือได้ในระดับหนึ่ง( "as is" basis ) ทั้งนี้ โดยปราศจากการรับประกันใดๆ PoonMix.com จึงมิได้ให้การรับรองใดๆ และขอปฏิเสธความรับผิดในเว็บไซต์และเนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฏโดยชัดแจ้ง หรือโดยนัยต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือต่อบุคคลภายนอกในที่นี้ รวมถึงคำรับรองในเรื่องความถูกต้อง ในเวลาที่เหมาะสม ความสมบูรณ์ ความเป็นปัจจุบัน การไม่กระทำละเมิด ความสามารถในทางการค้า หรือประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะใดๆ หรือจากการใช้หรือประเพณีหรือทางการค้าหรือโดยผลของกฎหมาย รวมตลอดถึงการไม่รับผิดชอบในผลของความผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

ถึงแม้ว่าเป็นเพราะการกระทำละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง PoonMix.com ไม่ต้องรับผิดในการกระทำละเมิด ตามสัญญา หรือเหตุอื่นใดต่อผู้ใช้เว็บไซต์และหรือบุคคลภายนอก

PoonMix.com ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลใดๆ ในความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ซึ่งอยู่นอกเหนือความ ควบคุมหรือความประมาทเลินเล่อในการได้มา การรวบรวม การแปล การแก้ไข การเขียน การรายงานหรือการส่งเนื้อหาใดๆ

PoonMix.com ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลใดๆจากการเรียกร้องใดๆที่เกิดขึ้นจากหรือนอกเหนือจากเว็บไซต์หรือเนื้อหาใดๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใดๆที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใดๆ เช่นความเสียหายทางตรง หรือความเสียหายทางอ้อม เป็นต้น ถึงแม้ว่าจะมีความเสียหายใดที่อาจเกิดขึ้นได้

นโยบายการเชื่อมโยงเว็บไซต์

1. การเชื่อมโยงเว็บไซต์
PoonMix.com ยินดีที่จะให้มีการเชื่อมโยงเว็บไซต์ใดใน PoonMix.com และยินดีรับทราบที่อยู่ของเว็บไซต์หากผู้ใช้เว็บไซต์ประสงค์ที่จะเชื่อมโยงกับ PoonMix.com การเชื่อมโยงนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

การเชื่อมโยงนี้ต้องทำในรูปข้อความเท่านั้นโดยแสดงข้อความดังนี้ www. PoonMix.com
การเชื่อมโยงนี้ต้องเชื่อมโยงไปยัง http://www. PoonMix.com
การปรากฏ ตำแหน่ง หรือลักษณะใดๆ ของการเชื่อมโยงนี้ต้องไม่ทำให้เกิดความเสียหายหรือทำให้ค่าความนิยมของชื่อ PoonMix.com และเครื่องหมายการค้าของ PoonMix.com ลดน้อยลง
การปรากฏ ตำแหน่ง หรือลักษณะใดๆของการเชื่อมโยงนี้ต้องไม่สร้างความสับสนให้เข้าใจว่าองค์กรนั้นมีความเกี่ยวข้องกับ PoonMix.com หรือได้รับการสนับสนุนจาก PoonMix.com
การเชื่อมโยงของผู้ใช้เว็บไซต์นี้ต้องแสดงหน้าจอเต็มของ PoonMix.com และไม่แสดงใน "กรอบ" ของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนี้
การเชื่อมโยงนี้ต้องไม่สื่อให้เข้าใจว่าทาง PoonMix.com สนับสนุนเว็บไซต์นี้หรือมีความร่วมมือใดๆระหว่าง PoonMix.com และผู้ใช้เว็บไซต์
ผู้ใช้เว็บไซต์ต้องไม่เชื่อมหน้าเว็บไซต์นี้จนทำให้เกิดความไม่เหมาะสม ความเสียหาย การละเมิด การกระทำที่หยาบคาย หรือหัวข้อ ข้อมูลใดๆ ที่ผิดกฎหมายหรือเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นเจ้าของ ความเป็นส่วนตัว หรือชื่อเสียงของ PoonMix.com
PoonMix.com ไม่มีความรับผิดในความสูญหายหรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้เว็บไซต์หรือแก่บุคคลภายนอกไม่ว่าจะเกิดขึ้นหรือมิได้ เกิดขึ้นจากผลของการเชื่อมโยงนี้ PoonMix.com สงวนสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาที่มีขึ้นโดยกฎหมายในกรณีที่มีการผิดข้อตกลงนี้
PoonMix.com สงวนสิทธิไม่ว่าเวลาใดๆ โดยอยู่ในดุลพินิจของ PoonMix.com และไม่ต้องแสดงเหตุผลในการยกเลิกความยินยอมให้มีการเชื่อมโยงเนื้อหาหรือหน้าเว็บไซต์นี้และในการยกเลิกการเชื่อมโยงใดๆ

ห้ามบุคคลใดใช้เครื่องหมาย PoonMix.com หรือชื่อ PoonMix.com โดยมิได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก PoonMix.com ก่อน

2. การเชื่อมโยงจากเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้มีการเชื่อมโยงเว็บไซต์กับบุคคลภายนอก "เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง" โปรดทราบว่าการเชื่อมโยงดังกล่าวนี้มีขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้ใช้เว็บไซต์ เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนี้มิได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ PoonMix.com PoonMix.com ไม่ได้ตรวจทาน อนุมัติ และไม่รับผิดชอบในเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงหรือเว็บไซต์ใดๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนี้หรือการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับข้อมูลให้ทันสมัยในเว็บไซต์นี้ และรวมถึงความถูกต้อง คุณภาพ การเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมของเนื้อหา เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนี้มิได้แสดงว่าได้รับการสนับสนุนจาก PoonMix.com และ PoonMix.com ไม่ต้องรับผิดในความสูญหายหรือเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้เว็บไซต์หรือความเสียหายใดๆ ที่ผู้ใช้เว็บไซต์ได้รับหรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากบุคคลภายนอกหรือที่บุคคลภายนอกได้รับไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยง เว็บไซต์นี้หรือไม่ก็ตาม

ความลับ

ข้อมูลที่ลงทะเบียนหรือข้อมูลอื่นใดของผู้ใช้เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้นโยบายความลับของ PoonMix.com หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดศึกษานโยบายความลับดังกล่าวจาก PoonMix.com

การเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์และข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์

PoonMix.com สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใช้เว็บไซต์และข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์นี้ไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยอาจจะบอกกล่าวหรือมิต้องบอกกล่าวแก่ผู้ใช้เว็บไซต์ และโดยปราศจากความรับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือต่อบุคคลภายนอกใดๆ หากผู้ใช้เว็บไซต์ยังคงใช้เว็บไซต์นี้ต่อไป เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงใดๆย่อมถือว่าผู้ใช้เว็บไซต์ได้ยอมรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

การละเมิดข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์

PoonMix.com สงวนสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาที่มีขึ้นโดยกฎหมายและในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลงนี้ รวมถึงสิทธิที่จะระงับการเข้าถึง PoonMix.com ทางอินเทอร์เน็ต

กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์นี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย และไม่อยู่ภายใต้การขัดกันแห่งกฎหมาย