poonmix ต้องการสั่งคอนกรีต ให้เราช่วย

poonmix logo

กติกา ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์

การใช้ PoonMix.com ไม่ว่าในทางใดๆ ( " PoonMix.com " หรือ "เว็บไซต์") นี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

การใช้เว็บไซต์ และทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อมูลในเว็บไซต์ของ PoonMix.com นี้ ซึ่งรวมถึงราคาหรือ ข้อมูลทั้งหลายที่ดาวน์โหลด หรือ ข้อมูลอื่นใด และโปรแกรมซอฟท์แวร์ใดๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ ("เนื้อหา") ย่อมได้รับความคุ้มครองตามสิทธิในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิในความเป็นเจ้าของไม่ว่าในรูปแบบใดๆ สิทธิทั้งหลายในเนื้อหาเหล่านี้เป็นสิทธิของ PoonMix.com

ผู้ใช้เว็บไซต์รับรู้ว่าเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อความ เนื้อหา โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ รูปภาพ วีดีโอ เสียง หรือ ภาพกราฟฟิกทั้งหลาย ได้รับการออกแบบโดย PoonMix.com เพื่อนำมาแสดงในรูปแบบเฉพาะ และปรากฏในรูปแบบของ PoonMix.com และย่อมได้รับความคุ้มครองในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ สนธิสัญญาระหว่างประเทศ และหรือ สิทธิในความเป็นเจ้าของอื่นๆ และตามกฎหมายของประเทศไทย และของประเทศอื่น

คำว่า PoonMix.com , PoonMix.com , เครื่องหมายของ PoonMix.com และชื่อสินค้าของ PoonMix.com เหล่านี้ ถือเป็นเครื่องหมายการค้า หรือ ชื่อทางการค้าหรือ เครื่องหมายบริการของ PoonMix.com เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อสินค้า และเครื่องหมายอื่นๆ ทั้งหมดซึ่งปรากฏในเว็บไซต์นี้ย่อมใช้เพื่อแสดงความคิดเห็น และเพื่อประโยชน์ของเจ้าของเท่านั้น และไม่มีความตั้งใจเพื่อกระทำการใดอันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า

เว้นแต่จะกำหนดไว้เพื่อการอื่นโดยเฉพาะ ไฟล์หรือ เอกสารที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้เว็บไซต์มีเพียงสิทธิชม ดาวน์โหลด อัพโหลดเนื้อหา และพิมพ์เนื้อหาดังกล่าวเพียงสำเนาหนึ่งชุด เพื่อการใช้งานส่วนตัว และการใช้งานที่มิใช่ทางการค้า ผู้ใช้เว็บไซต์ตกลงจะรักษาข้อความที่แสดงถึงลิขสิทธิ์ และสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่นใดที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ โดยผู้ใช้เว็บไซต์ไม่อาจทำสำเนา หรือ จัดเก็บ หรือ ดาวน์โหลดข้อมูลไม่ว่าจะในรูปของเอกสารหรือ ในระบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่ง โอน จัดทำ เผยแพร่ พิมพ์ ทำซ้ำ สร้างงานที่พัฒนา แสดง แพร่กระจาย จำหน่าย ให้สิทธิ เช่า ให้เช่า หรือ โอนเนื้อหาใดๆให้แก่บุคคลภายนอกไม่ว่าจะในทางการค้าหรือ ได้รับประโยชน์หรือ ในทางอื่นใดโดยปราศจากการได้ รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก PoonMix.com ก่อน

PoonMix.com ขอสงวนสิทธิใดที่มิได้อนุญาตโดยชัดแจ้งนี้

การปฏิเสธความรับผิด และข้อจำกัดความรับผิด

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น PoonMix.com มิได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบคอนกรีตที่ออกโดยบริษัทที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้เว็บไซต์ควรขอคำปรึกษาในเรื่องคอนกรีต และบริการ ความคิดเห็น คำปรึกษาหรือ เนื้อหาอื่นใดจากบุคคลผู้ประกอบวิชาชีพ เฉพาะทาง ข้อมูล และส่วนประกอบต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และ มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำ อย่างผู้เชี่ยวชาญ

เนื่องด้วยความบกพร่องของบุคคลหรือ ทางอิเล็กทรอนิกส์ อาจมีการส่งเนื้อหาล่าช้า ไม่ครบถ้วน หรือ ไม่ถูกต้องซึ่ง PoonMix.com จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะสร้างความมั่นใจในความเที่ยงตรง ความถูกต้อง และ ความน่าเชื่อถือของข้อมูล โดยที่ PoonMix.com ได้รับข้อมูลจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือซึ่งข้อมูลเหล่านี้อยู่บนพื้นฐานของความน่าเชื่อถือได้ในระดับหนึ่ง( "as is" basis ) ทั้งนี้ โดยปราศจากการรับประกันใดๆ PoonMix.com จึงมิได้ให้การรับรองใดๆ และขอปฏิเสธความรับผิดในเว็บไซต์ และเนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฏโดยชัดแจ้ง หรือ โดยนัยต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือ ต่อบุคคลภายนอกในที่นี้ รวมถึงคำรับรองในเรื่องความถูกต้อง ในเวลาที่เหมาะสม ความสมบูรณ์ ความเป็นปัจจุบัน การไม่กระทำละเมิด ความสามารถในทางการค้า หรือ ประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะใดๆ หรือ จากการใช้หรือ ประเพณีหรือ ทางการค้าหรือ โดยผลของกฎหมาย รวมตลอดถึงการไม่รับผิดชอบในผลของความผิดพลาดหรือ การละเว้นใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

ถึงแม้ว่าเป็นเพราะการกระทำละเมิดโดยจงใจหรือ ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง PoonMix.com ไม่ต้องรับผิดในการกระทำละเมิด ตามสัญญา หรือ เหตุอื่นใดต่อผู้ใช้เว็บไซต์ และหรือ บุคคลภายนอก

PoonMix.com ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือ บุคคลใดๆ ในความสูญเสียหรือ ความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าทั้งหมดหรือ บางส่วนจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ซึ่งอยู่นอกเหนือความ ควบคุมหรือ ความประมาทเลินเล่อในการได้มา การรวบรวม การแปล การแก้ไข การเขียน การรายงานหรือ การส่งเนื้อหาใดๆ

PoonMix.com ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือ บุคคลใดๆจากการเรียกร้องใดๆที่เกิดขึ้นจากหรือ นอกเหนือจากเว็บไซต์หรือ เนื้อหาใดๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือ การกระทำใดๆที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือ ในความเสียหายใดๆ เช่นความเสียหายทางตรง หรือ ความเสียหายทางอ้อม เป็นต้น ถึงแม้ว่าจะมีความเสียหายใดที่อาจเกิดขึ้นได้

นโยบายการเชื่อมโยงเว็บไซต์

1. การเชื่อมโยงเว็บไซต์ PoonMix.com ยินดีที่จะให้มีการเชื่อมโยงเว็บไซต์ใดใน PoonMix.com และยินดีรับทราบที่อยู่ของเว็บไซต์หากผู้ใช้เว็บไซต์ประสงค์ที่จะเชื่อมโยงกับ PoonMix.com การเชื่อมโยงนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

การเชื่อมโยงนี้ต้องทำในรูป ข้อความเท่านั้นโดยแสดงข้อความดังนี้ www.PoonMix.com การเชื่อมโยงนี้ต้องเชื่อมโยงไปยัง https://www.PoonMix.com การปรากฏ ตำแหน่ง หรือ ลักษณะใดๆ ของการเชื่อมโยงนี้ต้องไม่ทำให้เกิดความเสียหายหรือ ทำให้ค่าความนิยมของชื่อ PoonMix.com และเครื่องหมายการค้าของ PoonMix.com ลดน้อยลง การปรากฏ ตำแหน่ง หรือ ลักษณะใดๆของการเชื่อมโยงนี้ต้องไม่สร้างความสับสนให้เข้าใจว่าองค์กรนั้นมีความเกี่ยวข้องกับ PoonMix.com หรือ ได้รับการสนับสนุนจาก PoonMix.com การเชื่อมโยงของผู้ใช้เว็บไซต์นี้ต้องแสดงหน้าจอเต็มของ PoonMix.com และไม่แสดงใน "กรอบ" ของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนี้ การเชื่อมโยงนี้ต้องไม่สื่อให้เข้าใจว่าทาง PoonMix.com สนับสนุนเว็บไซต์นี้หรือ มีความร่วมมือใดๆระหว่าง PoonMix.com และผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ใช้เว็บไซต์ต้องไม่เชื่อมหน้าเว็บไซต์นี้จนทำให้เกิดความไม่เหมาะสม ความเสียหาย การละเมิด การกระทำที่หยาบคาย หรือ หัวข้อ ข้อมูลใดๆ ที่ผิดกฎหมายหรือ เป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นเจ้าของ ความเป็นส่วนตัว หรือ ชื่อเสียงของ PoonMix.com PoonMix.com ไม่มีความรับผิดในความสูญหายหรือ ความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้เว็บไซต์หรือ แก่บุคคลภายนอกไม่ว่าจะเกิดขึ้นหรือ มิได้ เกิดขึ้นจากผลของการเชื่อมโยงนี้ PoonMix.com สงวนสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาที่มีขึ้นโดยกฎหมายในกรณีที่มีการผิดข้อตกลงนี้ PoonMix.com สงวนสิทธิไม่ว่าเวลาใดๆ โดยอยู่ในดุลพินิจของ PoonMix.com และไม่ต้องแสดงเหตุผลในการยกเลิกความยินยอมให้มีการเชื่อมโยงเนื้อหาหรือ หน้าเว็บไซต์นี้ และในการยกเลิกการเชื่อมโยงใดๆ

ห้ามบุคคลใดใช้เครื่องหมาย PoonMix.com หรือ ชื่อ PoonMix.com โดยมิได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก PoonMix.com ก่อน

2. การเชื่อมโยงจากเว็บไซต์ เว็บไซต์นี้มีการเชื่อมโยงเว็บไซต์กับบุคคลภายนอก "เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง" โปรดทราบว่าการเชื่อมโยงดังกล่าวนี้มีขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้ใช้เว็บไซต์ เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนี้มิได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ PoonMix.com PoonMix.com ไม่ได้ตรวจทาน อนุมัติ และไม่รับผิดชอบในเนื้อหาหรือ ข้อมูลใดๆ ของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงหรือ เว็บไซต์ใดๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนี้หรือ การเปลี่ยนแปลงหรือ การปรับข้อมูลให้ทันสมัยในเว็บไซต์นี้ และรวมถึงความถูกต้อง คุณภาพ การเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมของเนื้อหา เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนี้มิได้แสดงว่าได้รับการสนับสนุนจาก PoonMix.com และ PoonMix.com ไม่ต้องรับผิดในความสูญหายหรือ เสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้เว็บไซต์หรือ ความเสียหายใดๆ ที่ผู้ใช้เว็บไซต์ได้รับหรือ ความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากบุคคลภายนอกหรือ ที่บุคคลภายนอกได้รับไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยง เว็บไซต์นี้หรือ ไม่ก็ตาม

ความลับ

ข้อมูลที่ลงทะเบียนหรือ ข้อมูลอื่นใดของผู้ใช้เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้นโยบายความลับของ PoonMix.com หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดศึกษานโยบายความลับดังกล่าวจาก PoonMix.com

การเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ และข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์

PoonMix.com สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือ ระงับการใช้เว็บไซต์ และข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์นี้ไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยอาจจะบอกกล่าวหรือ มิต้องบอกกล่าวแก่ผู้ใช้เว็บไซต์ และโดยปราศจากความรับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือ ต่อบุคคลภายนอกใดๆ หากผู้ใช้เว็บไซต์ยังคงใช้เว็บไซต์นี้ต่อไป เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงใดๆย่อมถือว่าผู้ใช้เว็บไซต์ได้ยอมรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

การละเมิดข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์

PoonMix.com สงวนสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาที่มีขึ้นโดยกฎหมาย และในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลงนี้ รวมถึงสิทธิที่จะระงับการเข้าถึง PoonMix.com ทางอินเทอร์เน็ต

กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์นี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย และไม่อยู่ภายใต้การขัดกันแห่งกฎหมาย

ส่งข้อมูล ข้อสงสัยของท่านถึงปูนมิกซ์ดอทคอม